LT   RU   EN  

Klijai VIKON K06 280ml, skaidrūs


Prekės ID: 500196

Kilmės šalis: EU

Kaina: 3.00 €Aprašymas

VIKON Кlijai „Prikalk be vinių" K06 skaidrūs, stiprūs, kaučiukiniai, paruošti naudoti montažiniai klijai.

 

• Daugeliui statybinių medžiagų: betonui, medžiui, akmeniui, gipsui, PVC, metalui, plastikui.

Skaidri siūlė po išdžiūvimo.

Atsparūs drėgmei.

Plėvelės susidarymo laikas: apie 10-15 min.

Pilnai sukietėja per 72-120 val.

Naudojimo temperatūra: nuo + 10 ˚C iki + 30 ˚C.

Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo: nuo - 20 °С iki + 60 °С.

Laikymo temperatūra: nuo + 5 ˚C iki + 25 ˚C, laikyti sausoje vietoje.

Geriausia iki: žiūrėkite ant flakono.

Pasiruošimas darbui: paviršius turi būti sausas, švarus ir nejudantis. Nuvalykite dulkes, riebalus, tepalus ir kitus nešvarumus. Klijus tepkite eilėmis: juostelėmis ar taškais ant vieno iš paviršių. Paviršius sujunkite, atskirkite ir po 3-5 min. stipriai suspauskite. Šlapių klijų likučių valymui naudokite acetoną. Netinka polistirolui XPS ir polistirenui EPS.

Dėmesio - pavojus! Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izalkanai, cikliniai,> 5% n-heksanas. H228 Degios kietos medžiagos. H315 Dirgina odą. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H361 Įtariama, kad kenkia vaisingumui ar negimusiam vaikui. H336 Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. H373 Gali pakenkti organams, jei yra ilgalaikis ar pakartotinis poveikis. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų degimo šaltinių. Nerūkykite. P273 Vengti patekimo į aplinką. P281 Naudokite nustatytas asmenines apsaugos priemones. P301 + P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / gydytoją. P501 Išmeskite turinį / talpyklą pagal vietines / regionines / nacionalines taisykles.